06 Haziran 1944 – Savaşta dönüm noktası; Normandiya çıkartması

Avrupa’da ikinci cephe açıl­ması ve Almanya’nın işgali için bir yıldan beri devam eden hazırlıklar tamamlanmış ve “O gün ” gelmiştir. “O gün ” bugündür: 6 Haziran .

Bu ‘en uzun gün’de, Fransa’nın Normandiya kıyı­ları havadan ve denizden atı­lan bombalarla yerinden oy­nuyor, her taraftan alevler yükseliyor. Manş denizi her çeşit gemiyle dolu. Gökyüzü­nü uçaklar bulut gibi kaplamış…

İkinci Dünya Savaşı’nın en önemli harekâtı ve bir dönüm noktası sayılan bu olayı biraz gerilerden başlatarak anlat­mak gerekiyor:

* Müttefikler çeşitli zirve kon­feranslarında, en uygun za­manda Fransa kıyılarına çı­karma yapmaya karar verdik­ten sonra bir yıla yakın bir sü­re hazılandılar. Başkumandan Eisenhower’in komutasında yapılacak bu harekâta 2 mil­yondan fazla asker katılacak­tı. Bunlar yavaş yavaş İngilte­re’deki üslerde toplandılar. 6 milyon ton tutarında cepha­ne yığınağı yapıldı ve çıkarma için 4 bin gemi hazırlandı. Bu gemilerin büyük bir kısmı çı­karma için özel olarak yapıl­mıştı. Çıkarma sırasında kul­lanılacak uçakların sayısı da 11 binden fazla idi. Bu muazzam çıkarma gü­nünün yerini belli etmemek için Müttefik kuvvetler aylar önce Fransız kıyılarını dövme­ye başladılar. Bombalar daha çok çıkarmanın yapılacağı yerden başka yerlere atılıyordu.

6 Haziran günü, sabah 01.30’da Amerikan ve İngiliz paraşütçüleri Alman savunma hatlarının gerisine inmeye başladılar. Çıkarma yapılacak kıyı şimdi herkesçe anlaşılmış­tı. Le Havre ile Cherbourg arasındaki kıyılardan çıkıla­caktı Fransa topraklarına. İn­giliz hava kuvvetleri o gece bu bölgeye 6 bin ton ağırlığında bomba attılar, onlardan son­ra sabahın alacakaranlığında, Amerikan uçakları da yarım saat içinde 3 bin ton bomba attı.

O Müttefikler ilk 6 günde, Fransa kıyılarına 326 bin as­ker, 54 bin taşıt aracı ve 100 bin ton ikmal malzemesi çı­kardılar. Sonraki günlerde as­ker sayısı 600 bin oldu. Fakat bu 600 bin askerin 40 bini öl­dü, 100 bin kadarı yaralandı. Belçika’da Scheldt nehrinin ağzını temizlemeye çalışan Kanada birlikleri de 30 bin ölü verdi. Savaş bütün şiddetiyle de­vam ederken, İngiltere’den Fransa kıyılarına çıkan Mütte­fik birliklerinin de ardı arkası kesilmiyordu.Asker ve mühimmat dolu gemiler, sabah saat 06.30’da kıyıya yanaştı ve ilk kuvvetler karaya ayak bastılar, 20 km. kadar ilerleyerek sağlam bir köprübaşı kurdular. Almanlar, bu çıkarmanın önemini, artık bir dönüm noktasına geldik­lerini anlamış, olanca güçle­riyle karşı koymuşlardır. Da­ha çok Belçika’da Scheldt nehri üzerinde tutunmaya ça­lıştılar. Bu ölüm-kalım sava­şında iki taraf da ağır kayıp­lara uğruyor…

15 AĞUSTOS –Amerikan birlikleri ve Fransa’­nın I. Ordusu Akdeniz’den de çıkarma yaparak Heyres ada­larını ve Cannes limanını zaptettiler ve hemen sonra da Fransa’nın güneyini Alman­lardan kurtardılar. Yalnız Toulon ay sonuna kadar Al­manların elinde kaldı.

20 AĞUSTOS – Mütte­fik kuvvetler Falaise dirseğin­de sekiz Alman tümenini im­ha etti. Seine nehrinin güne­yine yayılan Alman kuvvetleri güçlükle nehri geçmeye çalı­şıyorlar…

Şimdi Paris kuzey­den ve güneyden kuşatılmış durumda. Fakat General Eisenhower, şehri harap olmak­tan kurtarmak için sokak çar­pışmalarına izin vermiyor.

24 AĞUSTOS – 2. Zırhlı Tümene bağlı bir tank birliği Paris’e girdi, şehir teslim alın­dı. Şimdi Almanlar Fransa’nın doğusuna ve kuzeydoğusuna doğru çekilmektedir. Fakat Müttefikler’e ağır kayıplar ver­dirmeye de devam ediyorlar.

08 EYLÜL – Haziran ayın­dan beri Londra’yı ve diğer İngiliz şehirlerini Hollanda’dan fırlattığı V-l bombala­rıyla döven Almanya, şimdi tahrip gücü daha fazla olan V-2 bombası ile hücumları­nı arttırmıştır. Bu bombaların düştüğü semtlerde pek çok si­vil ölmektedir.

KASIM – Müttefikler’in 6 Haziran’dan bugüne kadar Avrupa’ya çıkardıkları asker sayısı 2.600.000’i , taşıt sayısı ise 550.000’i bulmuştur. Al­manya kendi sınırlarına doğ­ru sürülmektedir. Son bir çır­pınışla 15’i zırhlı olmak üzere 70 tümeni harekete geçir­miş, Ardennes’de bir karşı hü­cumu gerçekleştirmiş ve ağır kayıplar verdirmiştir. Fakat bu, Müttefik ordularının iler­lemesini yavaşlatmaktan baş­ka bir sonuç getirmemiştir.

Savaşın bu yıl bitmesi mümkün görülmüyor, çünkü Almanya henüz anavatan sı­nırlarının dışında savaş­maktadır.

Operasyonun haritası

 

Makale ne kadar kullanışlı?

Değerlendirmek için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama 0 / 5. Oy sayısı: 0

Şimdiye kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow by Email
YouTube
WhatsApp